Blog Archives

Dostawa leków różnych dla podmiotów leczniczych województwa podkarpackiego

  1. Ogłoszenie o zamówieniu;
  2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ);
  3. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia;
  4. Zawiadomienie o zmianie treści SIWZ;
  5. Wyjaśnienia zamawiającego dotyczące treści SIWZ;
  6. Zawiadomienie o zmianie treści SIWZ 2;
  7. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2;
  8. Zawiadomienie o zmianie treści SIWZ 3;
  9. Informacja zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy – Prawo zamówień publicznych
  10. SPROSTOWANIE do Informacji, o której mowa w pkt. 9 (Załącznik – zbiorcze zestawienie złożonych ofert (sprostowanie)

UWAGA: W związku z zamieszczonym sprostowaniem (pkt 10) proszę w Oświadczeniu o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dodatkowo wskazać iż:
Oświadczenie zostało złożone w oparciu
o Informację zamieszczoną w dniu 25.11.2020 r. 

11. SPROSTOWANIE 2 do Informacji, o której mowa w pkt. 9 i 10 (Załącznik – zbiorcze zestawienie złożonych ofert (sprostowanie 2)

Komentarz: Dodano informację o pakietach, na które ofertę złożył wykonawca Salus International Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach oraz o cenach oferty na wskazane pakiety (w poprzedniej informacji brakuje tych danych)

UWAGA: W związku z zamieszczonym sprostowaniem (pkt 11) proszę w Oświadczeniu o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dodatkowo wskazać iż:
Oświadczenie zostało złożone w oparciu
o Informację zamieszczoną w dniu 04.12.2020 r.

12. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty/ Zawiadomienie o unieważnieniu niektórych części
+ 12.1. Zbiorcze zestawienie złożonych ofert – Oferty dodatkowe

Termin składania ofert upłynął w dniu 20.11.2020 r. o godz. 08:00